Arvskifte

Vad betyder arvskifte?

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som den avlidna lämnar efter sig och baseras på bouppteckningen som lämnats in till Skatteverket. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Om den avlidna var gift eller sambo behöver man oftast göra en bodelning innan arvskiftet kan göras. Bodelningen sker enligt vad som står i Äktenskapsbalken eller Sambolagen.

I praktiken menas alltså att den avlidnes kvarlåtenskap skiftar ägare och övergår till att bli arvingarnas. Dödsboet upplöses vid arvskiftet.

Finns det bara en arvinge behöver man inte upprätta något arvskifte. Den ende arvingen anses då oftast ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid Skatteverket.

Om arvingarna inte kommer överens

Om meningsskiljaktigheter skulle uppstå om arvskiftet hjälper Familjejuristen till att försöka lösa konflikten. I många fall räcker en medling för att kunna komma till en uppgörelse som samtliga dödsbodelägare kan acceptera.

Men om arvingarna ändå inte kan enas om arvskiftet kan tingsrätten, efter ansökan från delägare, tillsätta en skiftesman. Skiftesmannen försöker i första hand ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om detta inte lyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte som undertecknas av skiftesmannen och som snarast möjligt ska delges dödsbodelägarna. Godkänner delägarna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill delägarna klandra skiftet ska talan väckas vid tingsrätten mot övriga delägare inom fyra veckor från delgivningen.